2017-03-24

Dostęp do informacji publicznej

Informacje jawne nie zawarte na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Ochrony Rządu są udostępnianie na pisemny wniosek złożony do Szefa Biura Ochrony Rządu. Prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym bądź elektronicznym.

 

Biuro Ochrony Rządu

Gabinet Szefa BOR

00 - 463 Warszawa

ul. Podchorążych 38

e-mail: kancelaria@bor.pl

 

Jednocześnie nadmieniam, iż BOR nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, dotyczących aktualnych aktów prawnych, danych statystycznych, informacji zawartych na podmiotowej stronie BIP, itp.- na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003r (IISAB 372/03).

 

Udostępnienie materiałów Biura Ochrony Rządu do celów naukowych i badawczych odbywa się na pisemny wniosek złożony do Szefa BOR (który wyraża zgodę na udostępnienie tego typu danych) na podstawie§ 31 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29).

 

Wniosek powyższy powinien zawierać:

- wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie (temat pracy, temat badań,),

- dokładne określenie przedmiotu udostępnienia, typu informacji i danych podlegających udostępnieniu,

- jako załącznik zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni, od osoby prowadzącej badania, potwierdzające, iż dane o które się zwrócono     zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych,

- adres do korespondencji, mail, telefon.

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej następuje na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Biurze Ochrony Rządu. O zakresie wyłączenia decyduje osoba sporządzająca informację (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dostęp do informacji niejawnych podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 Nr112,poz.1198 z późn. zm.) - udostępnienie możliwe jest wyłącznie w trybie art. 49 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2005 Nr 196 poz.1631 z późn. zm.)

- w zależności od rodzaju informacji - za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Szefa Biura Ochrony Rządu.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.