2017-03-24

Dostęp do informacji publicznej

Informacje jawne nie zawarte na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Ochrony Rządu są udostępnianie na pisemny wniosek złożony do Szefa Biura Ochrony Rządu. Prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym bądź elektronicznym.

 

Biuro Ochrony Rządu

Gabinet Szefa BOR

00 - 463 Warszawa

ul. Podchorążych 38

e-mail: kancelaria@bor.pl

 

Jednocześnie nadmieniam, iż BOR nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, dotyczących aktualnych aktów prawnych, danych statystycznych, informacji zawartych na podmiotowej stronie BIP, itp.- na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003r (IISAB 372/03).

 

Udostępnienie materiałów Biura Ochrony Rządu do celów naukowych i badawczych odbywa się na pisemny wniosek złożony do Szefa BOR (który wyraża zgodę na udostępnienie tego typu danych) na podstawie§ 31 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29).

 

Wniosek powyższy powinien zawierać:

- wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie (temat pracy, temat badań,),

- dokładne określenie przedmiotu udostępnienia, typu informacji i danych podlegających udostępnieniu,

- jako załącznik zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni, od osoby prowadzącej badania, potwierdzające, iż dane o które się zwrócono     zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych,

- adres do korespondencji, mail, telefon.

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej następuje na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Biurze Ochrony Rządu. O zakresie wyłączenia decyduje osoba sporządzająca informację (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dostęp do informacji niejawnych podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 Nr112,poz.1198 z późn. zm.) - udostępnienie możliwe jest wyłącznie w trybie art. 49 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2005 Nr 196 poz.1631 z późn. zm.)

- w zależności od rodzaju informacji - za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Szefa Biura Ochrony Rządu.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się